• Acceuil
  • Acceuil

ISRAEL

DALIDA Les années 50Kahir / Paris Ha-25 be-Detsember 1954...
Bahura brunetit tsaira, im guf shel malka, overet et harpatkaat hayeha.
Bemerhak ma bein haorot shel Kahir ve ir orot shel dimyona, bein mizrah lemaarav, Yolanda Giloitti ozevet letovat alfey halomot hamitrotsetsim berosha, helkam naivim ve tipshim, beneyhem - tehila ve osher, ah beikar hi holemet al kolnoa. Nehusha birtsona lehahzir et ha nitsots la Pyramidot, Yolanda mehaka leshaata...
Be 17 be Yanuar 1933 be-Choubrah, rova pashut be Kahir, bemishpaha shel mehagrim italkiim nolda Yolanda. Begil 16, hi neeltsa laazov et limudeha, ve hehela laavod betor pkida bemisrad le "yevu-yestu". Btkufa zo hi hetsiga et maamaduta letaharut ha-yofi " Miss Mitsraim 1954".
Lehaftaata haraba hi zahta bamakom harishon. Miyad hi mathila behagshamat haloma - kolnoa. Hi mishtatefet baseret mitsri "Kos ve sigariya" (Un verre et une cigarette). Az hi makira gam bamai tsarfati, asher matsia la tafkid katan beseret " Masihat Toutankhamon " (Le masque de Toutankhamon). Bein hatsilumim Yolanda shara lelo hefsek. Marco de Gastyne, hamuksam mikola, meyaets la linsoa le Paris, kidey lenasot et mazala. Be 25 be Detsember 1954, Yolanda, shebehove korim la Dalida, ozevet le Paris. Hi mitrotsetset bein ulpanim, mistovevet bein mivhan le mivhan. "Hem ikreu lah savlanit" (" Patientez on vous écrira...") Beshaa zo Bruno Coquatrix ve Europe 1 irgenu be Olympia hofaa hamukdeshet lakishronot tseirim " Mispar 1 shel ha-mahar ".
Lasipur hakatan shehehel be 1956 haya atid gadol - et hakvutsa shel 421 hakishronot hatseirim hehlitu lishmoa Eddy Barclay ve Lucien Morisse. Kah Dalida kibla hizdmanut lenasot et mazala. Mazal ahen amad letsida - Eddy Barclay ihe amargana harishon, Lucien Morisse ihe hapygmalion shela ve Bruno Coquatrix iftah befania et daltot hamusic holl shebevaaluto. Hashir " Bambino " mehadisc hasheni shela hofeh lelehit anak vemushma baradio ubatelevizia. Kol Paris ve Tsarfat muksamim mekola. Dalida haita zkuka rak leshana ahat kidey lehagia lesham. Zot haita tehila.
Dalida et Lucien MorisseHatofaa shel Dalida yahola lehihashev keahat hahatslahot hagdolot shehayu aharey milhemet haolam hashniya. Meaz " Bambino " be 1956, 55 peamim shma hofia bamakom harishon bamitsadey hamusika baolam. Yoter mi- 120 million taklitim hudpesu! Reshima meorert gaava shel taklitim zohim (hazameret harishona shekibla taklit zahav ve gam taklit yahalom, harishona be Eropa sheorera tofaat maaritsim, halutsat tnuat hadisco be Tsarfat, harishona shehofia be Heyhal ha-Sport bemesheh 3 shavuot…). Hahatslahot shela huhteru betaklitey zhav, platina ve yahalom rabim (haisha harishona shekibla taklit yahalom be 1981). Dalida kibla paamaim "Oscar olami shel hataklit" be 1963 ve 1974. Be 1963 haintelektualim shel Tsarfat kinu ota ke "Commandor haomanut, hamadaim ve hasifrut". Be 5 be Detsember hi kibla medaliyat hair Paris vegam medaliyat nasi harepublika hatsarfatit, hageneral de Gaulle, sheota meolam lo kibel af oman aher.
Dalida hi dmut ksuma im karyera mazhira, ah gam isha shvira' bayshanit veehpatit, hamekasheret beshireha ben haperah lagivol, bona ve horeset et hapazel shel hayeha.
DalidaShnot ha 50
Hi hofehet lelehit. Mehanim ota " nearat mehonat hataklitim ". Hi mofia bekol hamitsadim shel hatkufa lifney Piaf ve Bécaut. Hi hofehet lemodel lehikuy lenearot tsairot, shehithilu lehadgish et eineyhen besignona shel Dalida. Be shnat 1958 Dalida heklita et ha shir "Hava Nagila" be ivrit.
Shnot ha 60
Dalida tsoedet im hazman ve meadkenet et hofaoteha beshirey twist. Hi nisheret elil hakahal ve zoha beprasim rabim gam be Tsarfat ve gam mehutsa la. Be shnat 1965 Dalida heklita od shir beivrit "Hine ma tov".
Shnot ha 70
Dalida sovelet harbe mibhina rigshit, ah hakaryera shela nisheret eytana. Zohi isha aheret - hi hitbagra veshireha hushpeu mikah. Kaet hi shara " Im ha zman " (Avec le temps) shel Léo Férré, " Ani hola " shel Serge Lama, lesimhatam haraba shel yotsreyhem, sheroim et yetsirotehem mekablot haim hadashim bedmuta shel Dalida hahadasha. Hi bitsa et " Hu haya ben 18 " (Il venait d'avoir 18 ans) ve " Gigi l'amoroso " shekavshu et haolam, vehen heklita duet agadi im Alen Delon " Milim, milim " (Paroles, paroles)".
Shnat 76
Meat zman over vemagia hahaftaa hagdola - Dalida meagedet et kohoteha ve et yofya lekidum tnuat hadisco. Hi halutsat hatnua - hadavar lo mutal besafek ("Ahake leha" J'attendrai - mishnat 1976 zehu hashir hatsarfati harishon besignon disco. Et ota ramat habitsua hi metsia ga.
Shnot ha 80
Dalida ovedet im hachoreograph shel John Travolta - Lester Wilson vemofia be Heihal ha Sport bemesheh 3 shavuot. Hi haisha harishona hamofia al bama kol kah hashuva. Zohi hatslaha gdola meod. Kaavor mispar hodashim hi metsayenet al bamat Olympia 25 shnot karyera. Hi lo mafsika lehofia al masahey hatelevizia ve ha kolnoa.
Dalida DiscoBemesheh shel 30 snot hatslaha bilti poseket hi matsa zman lehishtatef bemispar sratim, ah neeltsa lehakot leshnat 1986 kidey lekabel et tafkida haamiti. Hi lo hashesha lehizdaken kidey lihyot kohevet besirto shel Youssef Chahine " Hayom ha-shishi " (Le sixieme jour). Haseret gila ba sahkanit tragit biltli ragila. Habikoret hetsdia la. Aval hatragedia haamitit kvar mathila lehitkarev. Hi margisha yoter ve yoter bodeda. Hi svura shehatslahata kekohevet garma la lehahmits et hayeha keisha. Ein la baal, yeladim, hashanim hethilu lehahbid aleha. Hi hesbira "Ani rotsa lamut al habama" aval hi mahlita shelehaim ein yoter ma lehatsia la vemitabedet belayla shel 2 be Mai 1987. Hi mashira petek u bo katuv
" Silhu li, hayay hafhu lekashim minso ".
Tsarfat vehaolam kulo hitsdiu lezihra.
Dalida les années 801987 - 2005
15 shana meuhar yoter. " Dalida ahshavit yoter metamid - 4 discim hadashim behafakat Orlando belivuyiim hadashim legamre yatsu laor vemushmaim badiscotekim ubaradio.
24 be April 1997 - Meata kikar be Paris (Monmartre) nose et shma shel Dalida. Pisla, sheneesa al yadey hapasal Alsan, mitnoses bemerkaza, kmo eile shel Janna d'Arc ve Sarah Bernard, shehayu shtey hanashim hayahidot shepisleyhem hutsgu be Paris. Beeligantiut yotset dofen Dalida ozevet kidey lahzor beofen tivi beyoter baolam shel shnat 2005, sheoto hagega kvar beshnat 1969. Muftaim? Klal lo, ki kohavim shenoldu, ubeikar leeyle shenoldu tahat shmey Mitsraim, esh thuna shel nitshiyut. zihra.
DalidaParis / Kahir, habehora shel 1986
Bematos, hamahzir ota le Mitsraim, isha ahat mitkonenet leihud mehadash - halom yalduta hitgashem - hi baa lisgor maagal. Yoter mi 30 shana mafridim beyn rega ze la Yolanda, hayalda haktana mirova ani shel Kahir bo hi nolda, sheratsta lihyot yoter mikol baolam hazohar.
Darkey hahaim - bilti yehumanim hem, kamuvan she esh lahem mila lomar: bishney ktsavim, shalosh tnuot ve 1000 shirim, teyvot hamusic holl hithalfu bemasahey kolnoa beretsef shel hatslahot she i efshar laamod bifneyhen.
Dalida hafha ledmut mitologit hamegasheret beyn dorot veolamot shon im.

 

 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.